Økonomi

Omsætningen har været på 9,4 mio. i 2017, hvilket er en stigning ift. de foregående år på ca. 2 mio. pga. en ekstraordinær nødhjælpsbevilling. De private bidrag er kommet fra ca. 1.520 privatpersoner, kirker, virksomheder, fonde mv. Indtægter fra volontørprogrammet er steget siden 2016. Indtægter gennem Danida-midler nåede 4,9 mio., hvilket er det højeste i Vivas historie.  En stor tak til givere og partnere, som gør det muligt at hjælpe det enkelte barn.

Sådan kom pengene ind

I 2017 blev der indsamlet 8,3 mio.kr. (89%). De indsamlede gaver kom fra ca. 1.450 private givere, heraf 985 fastgivere og ca. 70 kirker, foreninger, fonde og virksomheder. Offentlige midler, primært fra DANIDA-bevillinger udgjorde 4,9 mio.kr. (53%). Som det kan ses, udgør Impact volontørprogrammet 11-12% af både indtægterne og udgifterne. De frivillige betaler selv udlandsopholdet (brugerbetaling), så de lokale institutioner ikke belastes økonomisk. Det betyder også, at de indsamlede midler kan gå til den langsigtede indsats.
Se vores orientering til indsamlingsnævnet.

Sådan blev pengene brugt

De indsamlede midler anvendes i tæt samarbejde med vores partnere inden for de fire indsatsområder. Udgifterne til volontør-programmet er koordinering, træning, flybilletter, forsikring, partnerudgifter, kost & logi mv. Udgifter til oplysning og fundraising er bl.a. kampagner, foredrag og oplysningsmaterialer. Udgifter til administration er omkostninger til lokaler, bogholderløn, revision, kontingenter mv. Disse udgifter er en forudsætning for, at organisationen kan sikre, at pengene når de rette, og kvaliteten sikres ude og hjemme.

Sparsommelighed sikres primært ved at frivillige bidrager med deres arbejdskraft inden for organisationens kerneopgaver, hvilket er med til at holde lønudgifterne nede. F.eks. er en frivillig ansvarlig for it, hvilket giver en administrativ besparelse. Aarhus-kontoret er møbleret med brugte og donerede møbler.

 De 4 indsatsområder for børn og unge

Opsøgende arbejde blandt gadebørn handler om at opbygge relationer til gadebørnene på byens markeder og i slum-områderne. Børnene hjælpes væk fra gaden til tryggere rammer på et børnehjem eller i et drop-in-center.

Børnehjem og familie: Mange forældreløse børn og børn fra dysfunktionelle familier ender på børnehjem. Støtten går til at bygge sunde rammer for børnenes opvækst. Her får de en tryg opvækst med mad, skolegang og voksenkontakt. Der arbejdes målrettet med reintegration af børnene i samfundet og evt. familie.

Unge og uddannelse: I de fleste lande koster en uddannelse penge. Unge fra fattige familier og børnehjem har derfor svært ved at få en uddannelse og bryde den sociale arv. Gennem studielegater, jobtræning og ungdomsaktiviteter giver vi den unge adgang til uddannelse og udviklingsmuligheder i et sundt socialt netværk.

Fremme børns rettigheder: Samfundsændringer, der kan mærkes i børnehøjde, kræver at man får de voksne i tale. Viva udfører derfor træning og kampagner, der sætter børns rettigheder på dagsordenen. I år har vi fokuseret på forebyggelse af seksuelt misbrug i Filippinerne og reduktion af ungdomsvold og kriminalitet i Honduras.

I årsrapporterne får du et detaljeret indblik i økonomien og revisionsanvisningerne. Har du konkrete spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Økonomi & Administrationsansvarlig Svend Stokbæk på 4023 1942 eller sende en mail til sst@viva.dk
Om Viva
VIVA

Klostergade 34, 3. sal
8000 Aarhus C

Tlf:
4023 1942
CVR:
3003 7677

Viva er en international kirkelig og humanitær børne- organisation, hvis mål er at forbedre børn og unges vilkår. I Vivas volontørprogram Impact er målet at mobilisere unge til medansvar og engagement for verdens børn og unge. Viva blev stiftet i Danmark i 1994. Send din støtte til reg.: 0994, konto: 0009279423.