Vedtægter + årsmøde

NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED

§ 1
Stk. 1. Foreningens navn er: Viva Danmark, cvr-nr. 30 03 76 77, herefter kaldet ”foreningen”.

Stk. 2. Foreningens formål er at forbedre udsatte børn og unges vilkår globalt, så de får en tryg og sund opvækst med muligheder for at skabe deres egen fremtid.

Stk. 3. Foreningen arbejder ud fra et kristent livs– og menneskesyn og bygger på Den Nikænokonstantinopolitanske trosbekendelse og LausannePagten af 1974.

Stk. 4. Foreningen er en selvstændig del af Viva-familien internationalt.

§ 2
Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune.


MEDLEMMER

§ 3
Stk. 1. Som medlem af Viva Danmark optages enkeltpersoner der støtter foreningens formål og yder et bidrag til foreningen der mindst svarer til det på årsmødet fastsatte medlemskontingent. 

Stk. 2. Indtræden sker ved betaling af det på årsmødet fastsatte kontingent og gælder for et kalenderår ad gangen. Udtræden sker automatisk ved udgangen af et kalenderår, såfremt medlemskabet ikke fornyes ved indbetaling af kontingent. Desuden kan udmeldelse ske straks ved skriftlig henvendelse til kontoret.

Stk. 3. Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen påtagne forpligtelser. Dog finder de almindelige erstatnings- og foreningsretlige principper anvendelse.


ÅRSMØDET

§ 4
Stk. 1. Foreningens øverste myndighed er årsmødet. 

Stk. 2. Alle foreningens medlemmer har adgang til foreningens årsmøde. 

§ 5
Stk. 1. Årsmødet afholdes i 2. Kvartal og indkaldes via opslag på foreningens hjemmeside mindst 4 uger før årsmødet. 

Stk. 2. Ansatte medarbejdere i foreningen har ikke stemmeret og er ikke valgbare på årsmødet.

Stk. 3. Årsmødet ledes af en på årsmødet valgt dirigent, der ikke behøver at være medlem af foreningen

§ 6
Stk. 1. Dagsordenen for det ordinære årsmøde skal som minimum indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Bestyrelsens beretning ved formanden
4) Godkendelse af revideret regnskab
5) Fastsættelse af medlemskontingent
6) Valg til bestyrelsen
7) Valg af revisor
8) Indkomne forslag
9) Eventuelt 

Stk. 2. Forslag til årsmødets dagsorden kan fremsættes af alle medlemmer. Forslag skal være sendt til formanden af bestyrelsen, så denne har forslaget i hænde senest 2 uger inden årsmødet.

Stk. 3. Endelig dagsorden med indkomne forslag til beslutning på årsmødet offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 1 uge før årsmødet.

Stk. 4. På årsmødet kan alene de punkter, som er indsendt rettidigt, komme til beslutning, samt de i forbindelse dermed fremsatte ændringsforslag.

§ 7
På årsmødet afgøres alle anliggender, som ikke angår vedtægtsændringer eller foreningens opløsning, ved simpelt stemmeflertal.

Stk. 2. Til vedtagelse af ændringer af vedtægterne kræves, at 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer på årsmødet stemmer for forslaget.

Stk. 3. Til vedtagelse af beslutninger, der vedrører foreningens opløsning, skal mindst 3/4 af de tilstedeværende medlemmer på årsmødet stemme for forslaget.

§ 8
Stk. 1. Forslag til bestyrelseskandidater skal fremsendes skriftligt og være bestyrelsesformanden i hænde senest 2 uger inden årsmødet. Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer, der har været medlem i mindst 3 måneder.

Stk. 2. Bestyrelsen sørger for, at der inden årsmødet er opstillet det nødvendige antal kandidater til samtlige valg.

§ 9

Stk. 1. Der skal indkaldes til ekstraordinært årsmøde, hvis et flertal af bestyrelsen eller 25 pct. af foreningens medlemmer begærer det. En anmodning om indkaldelse skal angive, hvilke punkter man ønsker behandlet på mødet.

Stk. 2. En begæring om indkaldelse til et ekstraordinært årsmøde skal fremsendes til bestyrelsesformanden, der senest 14 dage efter modtagelse af begæringen skal indkalde til et ekstraordinært årsmøde med mindst 2 og højst 4 ugers varsel. Tid og sted bestemmes af bestyrelsen.


BESTYRELSEN

§ 1
Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse, som består af 7 medlemmer. Bestyrelsen sammensættes således:

a)   1 medlem kan udpeges af Viva Network UK
b)   6 medlemmer vælges af foreningens medlemmer, hvoraf tre medlemmer vælges hvert år på foreningens årsmøde.
c)    2 suppleanter deltager i bestyrelsesmøderne med taleret, dog uden stemmeret. Disse vælges hvert et år på foreningens årsmøde blandt de opstillede som ikke opnår valg til bestyrelsen. 

Stk. 2. Hvis et medlem af bestyrelsen udtræder eller i længere tid er forhindret i at møde på bestyrelsesmøderne, indkalder formanden en suppleant. Bestyrelsen afgør, om betingelserne for indkaldelse af en suppleant foreligger.

§ 11
Stk. 1. Bestyrelsen har som led i foreningens ledelse blandt andet følgende opgaver:

a)   Fastlæggelse og styring af den overordnede strategi for foreningen.

b)   Beslutningstagen efter indstilling fra udvalg eller fra sekretariatet.

c)    Nedsættelse af faste og midlertidige udvalg.

Stk. 2. Bestyrelsen ansætter foreningens sekretariatsleder. Sekretariatslederen er ansvarlig for foreningens daglige ledelse i overensstemmelse med de af bestyrelsen trufne beslutninger.

Sekretariatslederen deltager i bestyrelsens møder med taleret, men uden stemmeret.

§ 12
Stk. 1. Bestyrelsen vælger på det første bestyrelsesmøde efter årsmødet af sin midte formand og næstformand. 

Stk. 2 Formanden leder bestyrelsens møder. Det tilsigtes, at beslutninger træffes i énstemmighed.

Stk. 3. Bestyrelsen vedtager selv sin forretningsorden på første møde efter årsmødet. Forretningsordenen skal fremgå af foreningens hjemmeside.

Stk. 4. Formanden indkalder til møder i bestyrelsen, og der afholdes mindst 4 møder om året. Bestyrelsen konstituerer sig på første møde efter årsmødet med medlemmer til udvalg mv.

Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst ½-delen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 6. Ekstraordinære bestyrelsesmøder afholdes, hvis 4 medlemmer eller formanden ønsker det. Anmodning om indkaldelse skal foreligge skriftligt og skal være ledsaget af en dagsorden. Formanden indkalder skriftligt til bestyrelsesmøder med mindst 1 uges varsel.

Stk. 7. Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg til at varetage bestyrelsens samarbejde med sekretariatslederen. Forretningsudvalget kan imellem bestyrelsens møder træffe beslutning i uopsættelige sager med efterfølgende orientering af bestyrelsen.

Stk. 8. Bestyrelsen kan efter behov nedsætte rådgivende, stående udvalg eller midlertidige udvalg. Bestyrelsen kan indvælge 3-5 medlemmer af foreningen til sådanne udvalg.


LOKALFORENINGER

§ 16
Stk. 1. Bestyrelsen kan godkende lokal repræsentation for foreningen overalt i Danmark i form af lokalforeninger. Lokalforeningerne er organiseret efter regionerne.

Stk. 2. Der kan oprettes børne- og ungdomsforeninger som selvstændige lokalforeninger. Der kan tillige oprettes en egentlig ungdomsorganisation. Medlemmerne af denne ungdomsorganisation kan deltage i foreningens arbejde på lige fod med foreningens medlemmer. 

Stk. 3. Lokalforeningerne skal arbejde i overensstemmelse med landsorganisationens vedtægter og er bundet af disse.

Stk. 4. En lokalforening kan opløses af bestyrelsen, hvis lokalforeningen ikke arbejder i overensstemmelse med landsorganisationens vedtægter.


TEGNINGSRET 

§ 17
Stk. 1. Foreningen forpligtes over for tredjemand enten ved underskrift af formand og sekretariatsleder i forening eller ved underskrift ved 2 bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand.

Stk. 2.  Sekretariatslederen kan i forbindelse med den daglige drift tegne foreningen alene og efter aftale med bestyrelsen meddele prokura til andre ansatte.


REGNSKAB

§ 18
Stk. 1. Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 2. Regnskabet revideres af en af årsmødet valgt registreret revisor. Revisor vælges for 1 år ad gangen.


OPLØSNING

§ 19
Opløses foreningen, fordeler bestyrelsen foreningens formue mellem andre danske organisationer, der varetager samme formål som foreningen. I det omfang foreningens formue skal anvendes til særlige formål, skal disse bånd respekteres af de organisationer, der modtager pengene. 


IKRAFTTRÆDEN

§ 20
Vedtægtsændringer træder i kraft, når de er vedtaget på årsmødet

Vedtaget af foreningens bestyrelse i Aarhus den 17/02 2014.

Bent Christiansen (formand)

Kurt Sørensen

Leif Simonsen

Morten Ove Andersen

Berit Madsen

Michael Hedelund

Thomas Hjort

Vedtaget på årsmødet den 26/04 2014

Vedtægter som PDF

Om Viva
VIVA

Klostergade 34, 3. sal
8000 Aarhus C

Tlf:
4023 1942
CVR:
3003 7677

Viva er en international kirkelig og humanitær børne- organisation, hvis mål er at forbedre børn og unges vilkår. I Vivas volontørprogram Impact er målet at mobilisere unge til medansvar og engagement for verdens børn og unge. Viva blev stiftet i Danmark i 1994. Send din støtte til reg.: 0994, konto: 0009279423.