Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Viva Danmark

Om os

Viva Danmark er en international kirkelig børneorganisation, som styrker og koordinerer indsatsen for udsatte børn og unge i nogle af verdens fattigste områder. Viva er sat i verden for at forbedre børn og unges vilkår, så de får en tryg og sund opvækst med mulighed for at skabe deres egen fremtid. Viva arbejder med lokale netværk, som består af kirker, kirkelige organisationer og civilsamfundsorganisationer i 27 lande.

Viva skaber børnevenlige samfund. Vi forebygger og bekæmper vold, misbrug og overgreb på børn. Familien er udgangspunktet for en tryg opvækst, og derfor arbejder Viva tæt sammen med børnehjem på at få børn tilbage til deres familie eller en plejefamilie, så de kan vokse op i tætte relationer med voksne. Vi arbejder med at gøre ustabile familier robuste og i stand til at klare udfordringer på trods af fattigdom.

Viva uddanner unge aktive medborgere. Gennem ungdomsprogrammer fremmer vi børn og unges muligheder for at bidrage til et aktivt demokrati og udvikling af et sundt samfund. Vi kæmper for børn og unges rettigheder og samarbejder med myndigheder om at sikre børns ret til en tryg opvækst.

Viva sender unge ud gennem praktik- og volontørprogrammet Impact. De bliver her en del af Vivas indsats for børn og unge og kommer tæt på udviklingsarbejdet. Ved at koble læring og rejseoplevelser klæder vi de unge på til at blive globale medborgerne og tage aktivt ansvar for sin næste.

Det frivillige engagement er grundstenen i Vivas identitet. Viva ønsker at skabe en bevægelse af engagerede mennesker, der bruger deres evner og ressourcer på at gøre en forskel for udsatte børn og unge. Viva tror på, at alle mennesker er værdifulde, skabt til fællesskab og har et ansvar for at hjælpe udsatte børn og unge.


Tre skelsættende begivenheder

Historien

Patrick McDonald grundlægger Viva
Danskeren Patrick McDonald rejste som ung rundt i Bolivia og så, hvordan fattige børn levede på gaden, og han oplevede, hvordan lokale kirker og organisationer på forskellige måder rakte ud til børnene, men uden nogen form for organisering. Han rejste tilbage til Danmark med en undren over, at der ikke eksisterede et netværk, der kunne koordinere indsatsen og på den måde nå flere. Denne undren blev det første lille frø til Vivas eksistens – donationer fra danske kirker gjorde det i 1994 muligt for Patrick at grundlægge Viva som et netværk, der lokalt arbejder for bedre vilkår for udsatte børn og unge i nogle af verdens fattigste områder.

Bygget på frivillige kræfter
Leve Børnene, som Viva Danmark hed oprindeligt, blev hurtigt en selvstændig del af det internationale Viva-netværk. Igennem de første 10 år var frivilligheden den store motor i organisationen, som blev drevet af en bestyrelse og hjemvendte volontører. Volontørudsendelserne blev formaliseret i 2004, hvor volontørprogrammet, Impact, blev lanceret. Med flere volontørudsendelser voksede engagementet også i Danmark, da mange volontører blev aktive i Vivas fundraising- og oplysningsarbejde efter hjemkomsten.

Danida-midler skaber nye muligheder
I løbet af årene 2006-2008 gennemførte Viva Danmark i samarbejde med lokale partnere i Uganda det første Danida-støttede program med fokus på at fremme børns rettigheder. Siden dengang er Danida-støttede projekter blevet en vigtig del af Vivas arbejde med at sikre bedre vilkår for udsatte børn og unge.

Vivas standpunkt

Værdigrundlag

Viva er funderet i det kristne livs- og menneskesyn. For os betyder det, at alle mennesker er værdifulde, skabt til fællesskab og har ansvar for at bruge vores ressourcer på at hjælpe de udsatte børn og unge.

Personligt engagement
Vi bidrager med et personligt engagement i organisationen og de projekter, vi indgår i.

Et fællesskab med plads til alle
Vi vil være et åbent og mangfoldigt fællesskab, hvor der er plads til, at alle kan være med og bidrage.

Dynamiske partnerskaber
Vi arbejder aktivt på at skabe dynamiske partnerskaber både hjemme og ude i verden, der er kendetegnet ved gensidighed og langsigtede resultater, som kan mærkes i børnehøjde.

Troværdigt forvalterskab
Vi vil være troværdige forvaltere med respekt for partnere, personale, frivillige og betroede midler.

Vores indsats ude i verden sker i samarbejde med lokale kirkelige børneorganisationer, der er godkendt af de lokale myndigheder, og vores arbejde tager udgangspunkt i FN’s Børnekonvention.

Medlemmerne i Vivas

Bestyrelse


Thomas Hjort (Formand)
Thomas er ledende fysioterapeut hos EliteSilkeborg. Han har været volontør på sommerteams i Honduras i perioden 2007-2010 og har siden været frivillig i bl.a. GOALS FOR LIFE-projektet.
Thomas har siddet i bestyrelsen siden 2013.

Hanna Meilandt
Hanna er partnerkoordinator hos Mission Afrika. Hun rejste til Honduras som volontør i 2006 og har siden været aktiv i det frivillige arbejde. Hanna har været bosiddende i London og er bindeled mellem Viva Oxfords og Viva Danmarks bestyrelser. Hanna har været medlem af bestyrelsen siden 2014.


Kristina Østergaard Kristensen (Suppleant)

Kristina har været volontør i Honduras og efterfølgende været frivillig i Danmark både på kontoret med driftsopgaver, såvel som tovholder på forskellige frivillige projekter. Kristina er studerende og repræsenterer i bestyrelsen den yngre del af Vivas medlemmer.

Torben Stigaard (Næstformand)
Torben er Marketer og co-founder af Plandisc og har stor erfaring med bl.a. CSR strategier i virksomheder. Torben har et stort hjerte for arbejdet med udsatte børn og bidrager med stor indsigt og didikation. Torben indtrådte i bestyrelsen i 2020.

.


Michael Thorlund

Michael har en lang historie med Viva både som volontør i Honduras, frivillig i Danmark, studenter-medhjælp og programmedarbejder. Michael er, på trods af sin bopæl i San Diego, et aktivt medlem af bestyrelsen. Michael har de seneste år arbejdet med strategi og ledelse, hvilket han bidrager med i Vivas bestyrelse.

Jens Jørgen Jensen
Jens Jørgen er Inbound Marketing Specialist for Avidly Danmark. Han har tidligere arbejdet for KFS og har dermed værdifuld erfaring at bidrage med både i forhold til kommunikation og unge. Jens Jørgen har været medlem af bestyrelsen siden 2018.


Maria Nitzsch Hastrup 

Maria er programkoordinator hos Ungdommens Røde Kors og medlem af Vivas bestyrelsen siden 2022. Maria har en lang erfaring med ungeinddragelse, partnerskaber og udviklingsarbejde gennem sit virke i spejderbevægelsen og arbejdserfaringer i CKU, Danmission, Folkekirkens Nødhjælp og Dignity.

Daniel Toft Jakobsen
Daniel er medlem af folketinget for Socialdemokratiet.
Han er en stærk profil i forhold til spørgsmål om tro og religionsfrihed, og bidrager med erfaring fra organisationsarbejde. Daniel har været medlem af bestyrelsen siden 2016.

Mikkel Cantzler Christensen
Mikkel er kommunikations-medarbejder ved Aarhus Teater og freelancer. Mikkel har bl.a. produceret det interaktive dokumentarprojekt “The Slum Challenge”, hvor man oplever livet i slummen i Manila. Mikkel var på teamtur til Honduras i 2008 og har siddet i bestyrelsen siden 2018.

Mere om os

Ansatte

Det bruger vi pengene på

Økonomi

Omsætningen i 2021 er steget en lille smule fra 10,71 mio. kr. i 2020 til 10,74 i 2021. Omsætningen er primært sket gennem langsigtede udviklingsprojekter, da Viva kun har søgt og modtaget én humanitær bevilling i 2021, da katastrofer heldigvis ikke ramte vores samarbejdslande, og dermed ikke gav anledning til at søge Danish Emergency and Relief Fund (DERF) om midler. Tidligere har vi oplevet, at en høj omsætning primært har skyldtes de korte humanitære indsatser, men i 2021 har det altså ikke været tilfældet.

Der er desværre sket et fald i private indsamlede midler, som tilskrives pandemien, der især i første halvdel af 2021 påvirkede mulighederne for at lave events og indsamlinger. Således lykkedes det at realisere et overskud på 536.387, og endte dermed over det budgetterede resultat, som var sat til 44.731. Resultatet er lykkedes i et år, som har været særdeles udfordrende for organisationen set i lyset af den ustabile personalesituation samt implementering af nyopstartede projekter i Danmark. En stor del af overskuddet kan tilskrives besparelse på løn pga. manglende medarbejdere i længere perioder, samt at resterende medarbejdere har løbet stærkt og været i stand til at løfte en stor del af de eksisterende opgaver. Desværre er Viva igen i år gået tilbage i private bidrag, hvilket der ses med stor bekymring på fra ledelsens side, da de private midler er afgørende for organisationens fremtidige muligheder for at tilgå offentlige midler.

Læs vores årsregnskab for 2021 her.

Sådan kom pengene ind

Chart by Visualizer

Sådan brugte vi pengene

Chart by Visualizer

Fordelt på indsatsområder

Chart by Visualizer